{ "status": "ok", "data": { "bonus": "0 ₽<\/span>" } }